Мы все еще в Праге – в девелоперском проекте "DOCK" River Watch, – где, однако, Вам вполне может так показаться летом. ВИДЕО-тизер разработчика в конце фото

Působí na Vás tato fotografie jako moderní pobřeží v Itálii? Jsme stále v Praze – v developerském projektu DOCK River Watch, – kde si však tak rozhodněte můžete v létě připadat.

VIDEO, PHOTO: This photo seems to be the the modern coast in Italy? We are still in Prague – in a development project "DOCK" River Watch, where, however, it may well appear so in the summer. VIDEO teaser of the developer at the end of the photo.

Více info: ZIPreality.cz

Developerský projekt DOCK River Watch se rodí ve Štorchově ulici na Praze 8 v Libni. Novostavby vznikají ve třech etapách, jedná se o rezidence DOCK A, B a C. Celkem bude vystavěno 380 nových bytů. První etapa stavby River Watch I je již hotová. River Watch II tvoří tři nízkopodlažní nové domy se 72 byty, které byly zkolaudovány v říjnu 2016. Třetí etapa River Watch III bude dokončena v roce 2018. Pro fasády nových domů je typická kombinace dřeva a kamene. Příjemný vnější dojem vytváří velkoformátová okna a šachovnicově umisťované barevné dřevěné plochy na fasádách. Prostorové rozčlenění dodávají fasádám také předsunuté balkony a arkýře a zapuštěné lodžie. Okolí dominuje řeka Vltava, využívá se zde charakteru bývalého přístavu Dock a atmosféry dvou říčních ramen. Budovy se pyšní energetickým štítkem kategorie B, patří tedy mezi velmi úsporné. Developerem a zároveň také prodejcem je společnost CRESTYL real estate s.r.o.

Pro tento jedinečný - celý komplex cíleně rozmístěných budov  - "vodního města" - nabízíme naprosto unikátní - používané slovní označení v klíčovém slovu - CZ doménu:  RezidenceDock.cz 

AJ

Development project DOCK River Watch is being born in Štorchová street in Prague 8 in Liben. New buildings appear in three phases, this residential complex DOCK A, B and C. In total will be built 380 new apartments. The first phase of construction of the River Watch I was ready. River Watch II consists of three low-rise new houses on 72 apartments, which were put into operation in October 2016. The River Watch phase III will be completed in 2018. For the facing of new homes is typical the combination of wood and stone. A pleasant outward impression creates the format window and staggered colored wooden fronts. Spatial isolation of the facades is also given also convex balconies and Bay Windows and recessed loggia. Around dominates the Vltava river, the character of the former port Dock and the atmosphere of the two river channels is exploited. The building boasts with energy category B and, thus, belongs to very economical ones. Developer and also supplier is the company "CRESTYL" real estate s. r. o.

For this special – the whole complex of harmoniously arranged buildings – "water city" – we offer an absolutely unique – popular phrase in the keyword Czech domain:  RezidenceDock.cz

RU

Проект развития DOCK River Watch рождается в Шторхове улице в Праге 8 в Либне. Новостройки возникают в три этапа, это жилкомплексы DOCK A, B и C. В общей сложности будет построено 380 новых квартир. Первый этап строительства River Watch I уже готов. River Watch II состоит из трех малоэтажных новых домов на 72 квартиры, которые были введены в эксплуатацию в октябре 2016 года. Третий этап River Watch III будет завершен в 2018 году. Для облицовки новых домов типичным является  сочетание дерева и камня. Приятное внешнее впечатление создает формат окна и расположенные в шахматном порядке цветные деревянные поверхности на фасадах. Пространственную изолированность фасадам придают также также выпуклые балконы и эркеры и встроенное лоджия. Вокруг доминирует река Влтава, здесь выгодно используется характер бывшего порта Dock и атмосфера двух речных русел. Здание может похвастаться энергетическим козырьком категории B, включают в себя, таким образом, относится к очень экономичным. Девелопером, а также поставщиком является компания "CRESTYL" real estate s. r. o.

Для этого особого – целого комплекса гармонично расположенных зданий – „водного города“ – мы предлагаем абсолютно уникальное – используемое словосочетание в ключевом слове –чешском домене:  RezidenceDock.cz

Foto vlastní