This eshop uses cookies to provide services, customize your ads, and analyze your traffic.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti Operativec s.r.o., IČ: 17053145, se sídlem Cimburkova 916/8, Žižkov, 130 00 Praha 3, (dále jen v jednotném čísle jako„prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.residenceparkovactvrt.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, např. Nákupčí zboží pro podniky v průmyslu nebo bezpečnostní pracovníci firem.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 360 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou konečné. Provozovatel není plátcem DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Pokračovat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Uživatel je povinen při registraci uživatelského účtu uvádět číslo mobilního telefonu. V případě nesprávného uvedení čísla mobilního telefonu, bude objednávka bez vysvětlení zrušena.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena zboží je prodejní cena společnosti Operativec s.r.o., která je zprostředkovatelem obchodu mezi Kupujícím a společností Operativec s.r.o.na své vlastní obchodní jméno. Právní osobou odpovědnou za reklamace ve vztahu k dodanému zboží je
Operativec s.r.o.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu různými způsoby stanovenými povahou objednání i doručení a zemí objednavatele:

4.2.1. Možnosti platby pro Českou republiku:

Jediná možnost platby - zaplatíte předem na bankovní účet: 150 Kč Balík do ruky, 100 Kč vyzvednutí na recepci Residence Garden towers - volíte možnost doručení v objednávce.

Doručení - Balík do ruky nebo na poštu - nebo možnost vyzvednou balík na recepci Garden Towers u pracovníků M2C proti podpisu - nelze na místě těmto platit, ani vracet zboží rozbalené a dožadovat se vrácení peněz. Ideální pokud dáte drobné spropitné.

Zboží zasíláme výhradně Českou poštou, která je naším smluvním partnerem. V současné době nezasíláme jiným dopravcem. Doručení Českou poštou je spolehlivé a není delší – i v případě doporučeného psaní – než 2 dny od podání. Doporučená psaní jsou ze své povahy pojištěna na částku do 500 Kč, Balík do ruky nebo na poštu do své skutečné hodnoty.

Pro platbu předem na bankovní účet platí tyto pravidla:

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2202182462 / 2010

Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

do V.S. je nutno doplnit číslo objednávky,

do zprávy pro příjemce Vaše příjmení.

4.2.2. Možnosti platby pro Slovensko

Již nezasíláme zboží na Slovensko. 

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5 zrušeno

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a jména příjmení ve zprávě pro příjemce. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – je přístupný v uživatelském účtu kupujícího po přihlášení na základě údajů uvedených při registraci. Kupující je srozuměný se skutečností, že Fakturu má možnost si zpřístupnit ve svém uživatelském účtu a následně i vytisknout a z tohoto důvodu tato nebude přikládána do zásilky v písemné podobě.

4.10 prodej domén - domény, které byly prodány kupujícímu prostřednictvím kategorie Investment domain nebo aukčního portálu Webtrh.cz, kdy se výše ceny určovala možností automatického příhozu - kupující si je vědom skutečnosti, že kupuje pouze právo k držení dané CZ domény, kdy toto právo může prodlužovat neomezeně dlouho každý rok v současné době za částku 241 Kč s DPH nebo SK domény za cenu vyšší do 600 Kč za rok. Domény jsou hostovány u společnosti GIGAserver a po zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího bude kupujícímu zřízen u této společnosti účet na jeho jméno a domény na tento účet převedeny do 14 dní od zaplacení kupní ceny v plné její výši. Po zakoupení zboží automatickým způsobem bude kupujícímu zaslán platební doklad na email a číslo účtu a kupující je povinnen ho do 14 pracovních dní proplatit s uvedeným VS v plné výši kupní ceny, jinak se kupní smlouva uzavřená na dálku stává neplatnou, s čímž kupující v tuto chvíli souhlasí. Po obdržení platby bude kupujícímu účet u společnosti Gigaserver zřízen na emailovou adresu, ze které provedl registraci uživatelského účtu a provedl koupi domény. Na tuto emailovou adresu mu rovněž budou zaslány hesla k převodu domény  ze společnosti Gigaserver na žádost Prodávajícího na základě zaplacení plné kupní ceny na účet Prodávajícího. Majitelem domén je většinou jednatel Prodávajícího a plný odpovědný zprostředkovatel prodeje je společnost, za kterou tento jednatel jedná v plném rozsahu její odpovědnosti. Plná odpovědnost za prodej domén směřuje tedy vůči právnické osobě, která vydává tyto obchodní podmínky. V případě požadavku registrace účtu k převodu domény u společnosti Gigaserver na jinou emailovou adresu než byla registrace do tohoto eshopu - je nutno toto sdělit prodávajícímu písemně na adresu sídla doporučeně a s ověřeným podpisem za osobu nebo společnost, která je Kupujícím. Doména zůstává do zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího ve vlastnictví prodávajícího či zprostředkovatele prodeje tedy tohoto sro. Právo držet doménu v českém prostředí po dobu 1 roku bude převedeno na zřízený účet u Gigaserver ve prospěch kupujícího do 14 dní od zaplacení kupní ceny viz ustanovení shora a tímto úkonem ze strany Prodávajícího se stává jejím novým oprávněným pronajimatelem u společnosti Gigaserver. Po tomto úkonu si ji pak může sám kupující případně převést k jiné společnosti jako providerovi, kterému bude platit roční poplatek, který může být i vyšší než je částka 241 Kč u společnosti Gigaserver v současném roce 2019. Kupující bere na vědomí a souhlasí se závazkem, že nelze po převodu domény z prodávajícího na kupujícího odstoupit od kupní smlouvy a odvolávat se na nějakou záruční dobu, 14 denní odstoupení od kupní smlouvy atd., úkon převedení domény je nezvraittelný v registrech celorepublikových a nelze jen tak převádět domény sem a tam. Kupující výslovně souhlasí s tím, že se vzdává v případě koupě práva držet doménu určitého znění na jakékoliv odstoupení od kupní smlouvy v případě, že akceptoval tyto Obchodní podmínky společnosti Operativec s.r.o.. Vlastnictví držení domény je až do zaplacení kupní ceny ve vlastnictví jejího držitele a právem držení kupujícího dané domény se stává až okamžikem převodu a akceptací se strany společnosti Gigaserver na žádost obou smluvních stran. Kupující je rovněž srozuměný s tím, že na znění domény může existovat ochranná známka vlastnictví 3. osoby, přičemž tato osoba do doby koupě domény kupujícím neuplatnila vůči prodávajícímu námitku k držení domény předmětného znění. Kupující má povinnost se dohodnout s majitelem ochranné známky o umístění jakéhokoliv obsahu na doménu, ať už se stane jeho prodejcem obsahu domény nebo nikoliv. Kupující byl poučen, že nesmí na doménu obsahovat žádný obsah pokud je na slovo stejného znění registrována k ní vztahující se ochranná známka.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím v zápatí těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího order@erotikum.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8 .- V případě zakoupení práva k držení domény nelze odstoupit od kupní smlouvy viz bod 4.10.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány, v tomto případě následující:

Doby odeslání zboží dle jednotlivých kategorií:

Veškeré zboží skladem - objednávky přijaté do 17.00 hod odesíláme týž den.

Cena poštovného:

150 Kč - Česká pošta - Balík do ruky či na poštu

100 Kč - vyzvednutí u pracovníků recepce M2C v Residenci Garden Towers

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2.6. Kupující ale bere na vědomí, že rozbalené zboží z kategorie poppers a toys nelze z jeho povahy a hygienických důvodů vyměňovat, ani požadovat za změněný stav zboží peníze zpět.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5 Nové zboží má záruční dobu 2 roky. Uvedeno u nabídky.

7.6 Použité zboží má zaruku 6 měsíců. Uvedeno u nabídky.

7.5.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese virtuálního sídla (není kamenná provozovna – ale lze doručit Předmět reklamace – bude převzato) a to: adrese sídla s.r.o. – Operativec s.r.o., Cimburkova 916/8, Žižkov, 130 00 Praha 3. Emailem lze rychle vyřídit reklamaci na adrese: nejlepsiadresyvemeste@gmail.com nebo na tel. čísle: 792 535 809 (12.00 - 17.00 hod).

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji vystaveného zboží v eshopu na základě svého živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází v sekcích Podmínky dodání a v patičce těchto Obchodních podmínek.

10. Zásady ochrany osobních údajů - Seznámil sem se se Zásadami ochrany osobních údajů - zde

11. Záruční doba:

Nové zboží - 24 měsíců

Použité zboží - antiques, retro gifts - 6 měsíců

Zdali se jedná a nové či použité zboží je uvedeno v nabídce, pokud není, má se za to, že se jedná o zboží použité.

Domény - zboží označené DOMAINS v popisu nabídky - po zaplacení kupní ceny a převodu domény na kupujícího - nelze se souhlasem kupujícího výše odstoupit od kupní smlouvy nebo uplatňovat záruční lhůtu. Kupující s tímto bezvýhradně souhlasí a akceptuje to elektronickým podpisem a souhlasem s těmito Obchodními podmínkami společnosti uděleným elektronickým podpisem s určitou IP v době zakoupení nabídky ze strany Kupujícího.

12. Příloha č. 1 :

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Jméno:

Příjmení:

Bydliště:

Den nákupu:

Název zakoupeného zboží a jeho množství:

Den odstoupení od smlouvy:

Číslo účtu a banka na který si přeji vrácenou částku zaslat:

Tímto Vám sděluji, že na základě Občanského zákoníku platného od 1.1.2014 odstupuji od kupní smlouvy. Zboží Vám na vlastní náklady zasílám v neporušeném a nerozbaleném stavu zpět na Vaši adresu uvedenou v Obchodních podmínkách. Jsem srozuměn s tím, že mi zašlete peníze vydané za zboží, včetně poštovného, které jsem Vám zaplatil, teprve až ve chvíli, kdy přijmete zboží ode mě zpět nebo poté až se Vám prokážu platným dokladem o odeslání zboží zpět na Vaši adresu. Toto vrácení peněz musí být rovněž provedeno do 14 dní. Jsem srozuměn s tím, že odeslání zboží zpět k vám již hradím plně sám na své vlastní náklady.

V

Podpis

Kopii tohoto Vámi vyplněného formuláře zašlete prosím na adresu: nejlepsiadresyvemeste@gmail.com

Zpracoval dne 1.5.2019 - jednatel provozovatele